To cite HCR in publications use:

Ruichu Cai, Jie Qiao, Kun Zhang, Zhenjie Zhang, Zhifeng Hao. Causal Discovery from Discrete Data using Hidden Compact Representation. NIPS 2018.

Corresponding BibTeX entry:

 @InProceedings{,
  title = {Causal Discovery from Discrete Data using Hidden Compact
   Representation},
  author = {Ruichu Cai and Jie Qiao and Kun Zhang and Zhenjie Zhang
   and Zhifeng Hao},
  booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems},
  year = {2018},
 }